Inyigisho Icyumweru cya IV cy'Igisibo

Tuziko Yohani mu Ivanjili ye atubwira ibitangaza birindwi Yezu yakoze, ariko Yohani aho kubyita ibitangaza akaba abyita ibimenyetso kugira ngo abantu batarangazwa n’ibyo bita ibitangaza, ahubwo ngo bagerageze kumva icyo ibyo bimenyetso bya Yezu bishatse kuvuga. Ibanga rikomeye ry’Ivanjili yo ku cyumweru cya IV cy’Igisibo, Ivanjili y’impumyi yabuvukanyeYezu akiza atobye akondo, Yohani ararihinira mu ngingo eshatu z’ingenzi:


- Ingingo ebyiri za mbere ni izirebana n’urumuri n’amazi. Yezu aratangira agira ati: “njyewe ndi urumuri rw’isi”, akabivuga mu gihe bari mu munsi mukuru bitaga umunsi wa Kapane, bizihizaga mu gihe cy’urugaryi bacana imuri ku nkuta z’urusengero rwa Yeruzalemu maze rukamurikira umujyi. Muri uwo munsi mukuru, Umusaserdoti mukuru yamanukaga ari mu mutambagiro agana ku cyuzi cya Silowe kugira ngo avomere amazi mu icupa rya zahabu yagombaga gutera kuri Alitari y’ibitambo. Amazi n’urumuri rero Yezu agarukaho, arashushanya ubuzima iyo mpumyi yari igiye guhabwa, bigashushanya kandi batisimu duhabwa bityo tukinjira mu muryango w’abakristu bemera guhamya Yezu no kumubanira igihe cyose. Batisimu rero ni itara ry’ubuzima bwacu, ni urumuri rutuganisha k’urumuri nyarumuri ari We Yezu.


Nibyo Pawulo intumwa atubwira agira ati: kera mwigeze kuba umwijima, naho ubu ngubu mwagizwe urumuri muri Nyagasani; nimugenze nk’abana b’urumuri. Imbuto kandi y’urumuri ni icyitwa ubugiraneza cyose, n’ubutungane n’ukuri. Nimushishoze mumenye ibishimisha Nyagasani. Mureke kugira uruhare ku bikorwa by’umwijima bitagira icyo bibyara, ahubwo mubyamagane.” (Ef 5,8-11) Iki kimenyetso rero cyo gukizwa kw’impumyi yabuvukanye, ni ikimenyetso kigaragaza ko ugukira kwa nyako ari ukwakira urumuri rwa kristu, umuntu akemera kugenza nka We no kugenda nka We. Ni We rumuri nyarumuri ruduha kubona, ni We udusukura akatugarurira ubuzima nk’uko impumyi yiyuhagiye amazi ya Silowe maze ikongera kubona. Igisibo rero nacyo, ni inzira ituganisha ku mazi y’agakiza, ni inzira ituganisha k’urumuri nyarumuri, ni umwanya Yezu adusaba gusubira ku isoko y’ubuzima bwa buri wese kugira ngo abone ishusho nziza iri muri we Imana yahanganye muntu.


- Ingingo ya gatatu ni ugukingura amaso ugahinduka, ukamenya by’ukuri Yezu uwo ari We. Amaso y’impumyi amaze guhumuka, ntiyarebye isi n’ibiyituye gusa ahubwo yinjiye mu buntu bw’Imana akoresheje indoro ye, maze mbere na mbere abona Yezu nk’umuntu: bamubajije uko yahumutse arabasubiza ati: “Ni wa muntu bita Yezu. Yatobye akondo akansiga ku maso, maze arambwira ati ‘Jya ku cyuzi cya Silowe maze wiyuhagire”.

 

Yezu atwegera nk’umuntu, Yezu yifuza ko twaba abantu kandi tukigiramo ubumuntu. Kubona mu muntu ubumuntu ntako bisa! Impumyi ariko ntigarukira aho, irabona muri Yezu nanone Uwatumwe n’Imana: Uwampumuye, ni “Ni umuhanuzi.” Ntagarukira no kuba Yezu ari umuhanuzi gusa, ahubwo arakomeza kureba maze bikagera n’aho atangariza Yezu ukwemera kwe: “Yezu aza kumva ko bamuroshye hanze. Bahuye Yezu aramubaza ati «Wemera Umwana w’umuntu?» We arasubiza ati «Nyakubahwa, ni nde ngo mwemere?» Yezu aramubwira ati «Wamubonye kandi ni We muvugana.» Ni bwo avuze ati «Ndemera, Nyagasani.»Nuko arapfukama aramuramya.”

 

Natwe dukeneye kureba Yezu, tukamumenya,bikagera ubwo tumupfukamira tumuramya atari ibya nyrirarureshwa ahubwo bituvuye k’umutima. Iyi mpumyi itwigisha ko kumenya Yezu ari urugendo, natwe bitubere impamvu yo gusaba Yezu kuduhumura no kudacika intege, kuko Nyagasani turi kumwe.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »