UMUNSI MUKURU W'ISAKARAMENTU RITAGATIFU

Umunsi Mukuru w’Isakaramentu Ritagatifu ni umunsi uhimbazwa ku munsi wa Kane nyuma y’Umunsi Mukuru w’Ubutatu Butagatifu,usibye ko ino tuwuhimbaza ku cyumweru gikurikiraho kugira ngo ugire isura nyayo kandi witabirwe na benshi cyangwa bose, akaba ari Umunsi Mukuru twe abakristu duhimbaza byuzuye Umubiri n’Amaraso bya Kristu, twemera ko Yezu Kristu yigaragariza ku buryo nyabwo mu bimenyetso by’Umugati na Divayi.

Mu by’ukuri ni Umunsi duhimbaza  buri gihe mu gitambo cy’Ukaristiya, igihe uri mu cyimbo cya Kristu azamura Umugati n’Inkonkoro ya Divayi, kandi akavuga amagambo Yezu ubwe yivugiye kandi agategeka guhora asubirwamo kugeza igihe azagarukira mu ikuzo.

 

Uyu munsi washyizweho kugira ngo ushimangire ko Yezu ari rwose mu mu Ukaristiya kandi ko umuhawe aba aronse ubugingo nk’uko tubiririmba muri ya ndirimbo Rata Siyoni aho tugira tuti:” …Umugati na Divayi bihinduka ubugingo. Abakristu nibemere ko umugati ari umubiri na divayi amaraso. Icyo utumva ntukibone ni ukwemera kugihamya by’agatangaza koko. Hirya y’ibigaragara shaka ukuri bishushanya uhasange inyamibwa. Umubiri ni ikiribwa amaraso ni ikinyobwa, hombi ni Kristu wese. Umuhabwa ntabwo amwica, ntamuvuna ntamutubya amuhabwa muzima. Ahabwa umwe ahabwa benshi, n’abo bose kimwe n’uwo, ntabwo bamumaraho. Ahabwa ababi n’abeza, ariko biranyuranye, ni urupfu n’ubugingo. Ubugingo ni ubw’abeza, ababi bahabwa urupfu, nib o birobanura….”.

Ukaristiya Ntagatifu ni ingenzi mu buzima bwa Kiliziya n’ubwa buri mukristu. Mt Fransisko wa Asizi we avuga ko kwigira umuntu kwa Kristu, urupfu rwe n’izuka rye bigamije kudukiza, kandi ko umuhabwa neza aba yakiriye agakiza.

Buri gihe rero iyo twitabiriye kandi twiteguye igitambo cy’Ukaristiya tuba duhimbaza kandi twibuka igitambo cya Kristu ku musaraba, tukibuka urupfu rwe, tukibuka izuka rye n’izamuka mu ijuru yuje ikuzo, tukazirikana ko tugomaba gutegereza ihindukira rye mu mahoro, dusenga, tubana neza n’abandi, duhana amahoro, dushaka amahoro, dutanga amahoro.

Ni byo koko kuko Batisimu twahawe ibiduhera uburenganzira n’inshingano zo kuba muri iyi si turi abahamya b’Uko Kristu ari umukiza, kubaho kwacu kukaba kugamije kumushimira iteka ryose, kuko Batisimu idusanisha na Kristu mu rupfu rwe n’Izuka rye ikatugira abana bayo, ibiremwa bishya. Ugukomezwa kukaza kutwibutsa ko twemera Imana imwe no gushyira mu ngiro ibyo Kiliziya itwigisha. Ukaristiya kimwe n’ijambo ry’Imana byo bitubera indanga-cyerekezo cy’aho tugana ariho mu ijuru. Ukaristiya Ntagatifu ni umugati uturamira, uduha ubugingo ukaduha icyizere cyo kuzabona Imana amaso ku maso.

Guhimbaza Isakaramentu Ritagatifu bidusaba kugira uruhare rugaragara mu gitambo cy’Ukaristiya, twibuka ko  Yezu mu kimenyetso cy’Umugati na Divayi aba ari kumwe natwe, yatwegereye kandi yiteguye kutwimva no kudusubizanya urugwiro, ibi rero bkadusaba kubamya igihe cyose ko umubiri we n’amaraso ye byatwamuruyeho icyaha, bigasubiza roho zacu ubuzima kandi ni byo bidukomeza mu bigeragezo duhura nabyo muri iyi si.

 

Padiri Viateur SAFARI


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »