IGIHE CYA PASIKA

UMUNSI MUKURU W'IZUKA RYA NYAGASANI

ICYUMWERU GIKURIKIRA PASIKA

ICYUMWERU CYA II CYA PASIKA

ICYUMWERU CYA III CYA PASIKA

ICYUMWERU CYA IV CYA PASIKA

ICYUMWERU CYA V CYA PASIKA

ICYUMWERU CYA VI CYA PASIKA

ICYUMWERU CYA VII CYA PASIKA

UMUNSI MUKURU W'ISUBIRA MU IJURU RYA NYAGASANI

UMUNSI MUKURU WA PENTEKOSTI


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »